Bratři a sestry,

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne a stále prožíváme dobu, která nás vede k tomu, abychom svoji víru prožívali s větší niterností, ve skrytosti a v rodinách. Chci znovu připomenout, jak velice spoléhám na osobní duchovní život každého z vás. Nezapomeňte na děti! Velice mě těší, že doma sledujete bohoslužby v médiích, že se doma večer modlíte růženec a Korunku k Božímu milosrdenství. Podařila se vám někde v rodině rodinná bohoslužba slova? Moc bych vám přál, abyste k tomuto setkání nad Písmem našli odvahu. Pokušení dokonce ani v neděli doma Boha nepřipomenout může být veliké! Píši vám těchto pár řádků jako radu, jak prožít letošní Velikonoce, abyste věděli, jaké máme možnosti.

1. Svátost smíření

Nebudu vyhlašovat žádné časy ke svaté zpovědi, ale jsem tu mezi vámi. Když mě potkáte nebo zavoláte, rád se s vámi na zpověď domluvím. Rád vám podám i svaté přijímání. Jinak to udělejte, jak radí Svatý otec a nebude to nijak méněcenné: „Když nenajdeš kněze, aby ses vyzpovídal, promluv si s Bohem, který je tvůj Otec, a řekni mu pravdu: »Pane, dopustil jsem se toho a toho…Odpusť!«  a celým srdcem ho žádej o odpuštění. Učiň úkon pravé lítosti a slib, že se poté vyzpovídáš, avšak nyní prosíš o odpuštění hříchů. Tak se ihned navrátíš do Boží milosti. Jak nás učí Katechismus, můžeš sám přistoupit k Božímu odpuštění, aniž bys měl po ruce kněze.“ Ke zpytování svědomí lze použít zpovědní zrcadlo z Kancionálu a před a po zpytování je možno použít Žalm 51 nebo následující modlitby:

Bože, Otče nebeský, jsi vševědoucí a znáš mě dokonale. Voláš mě, abych zkoumal svůj život před tebou a poznal se tak, jak mě znáš a vidíš ty. Tvůj Syn, Ježíš Kristus mi svým lidským životem ukázal, jak mám žít já, který nesu jeho jméno – křesťan. Osvěť svým Duchem můj rozum, abych se poznal. Dotkni se mého srdce, abych svých hříchů litoval. Daruj mi statečnost a pokoru, abych se upřímně vyznal. Pohni mou vůlí, abych svá předsevzetí dokázal uskutečnit. Dej mi nadšení pro spravedlnost a dobro.

 

Otče, mám před očima své hříchy. Vidím svou vinu. Vidím, jak jsem ze svévole, hlouposti, slabosti opustil tvou lásku a poslání, které jsi mi svěřil. Vidím, jak jsem nedbal, abych žil jako bratr Ježíše Krista ve stálém spojení s ním, v připodobňování jemu. Vidím, jak jsem porušil svatost tvého lidu, ke kterému jsi mě přičlenil. Vidím, co jsem promarnil, ztratil pro tebe, pro tvé království, pro sebe. Jak mě to mrzí! Zbav mě, Otče, mých hříchů, zbav mě toho, že jsem se vzdálil od tebe, od Krista, od bratří a sester, od svého poslání. Smiř mě se sebou. Nechci už vyměnit svobodu tvého dítěte za samotu odloučení, samotu s hříchem. Dej mi k tomu, Otče, vůli a vytrvalost.

2. Návštěvy kostelů

Při návštěvě kostelu si sedejte na svá místa a berte si sebou svou bibli, kancionál či jiné knihy. Doporučuji vám k modlitbě metodu rozjímání nad Písmem svatým: 1. uvědomit si Boží přítomnost a poprosit Ducha svatého, aby vedl moji modlitbu, 2. v klidu třeba i opakovaně číst biblické texty, 3. zkoumat, které ze čtených slov se mě dotklo, vžívat se do jednajících postav, 4. srovnávat texty se svým životem: jak bych mohl na základě čteného jednat já? 5. podobně jako opakujeme při růženci Zdrávas, mohu při rozjímání v klidu a pomalu opakovat text, který se mně zvlášť dotkl.

Ve všední dny bude otevřena zadní část kostela od 8:00 do 18:00. Bude tam i rozpis k zapsání se na Velký Pátek a Bílou sobotu kdy budou kostely otevřeny celé.

 

Kněží ve svatém týdnu mohou bohoslužby slavit s účastí dvou přisluhujících. Budete-li chtít být těmi „přisluhujícími“ dejte mi vědět a já se s vámi domluvím. (Roušky samozřejmě s sebou! ) Nebojte se toho využít. P. Marek Coufal tel. 722 752 154

Podstatou křesťanského náboženství je živý vztah k Ježíši Kristu jako Pánu a Spasiteli a podstatou Velikonoc je prožít s Ježíšem jeho Paschu –  Přejítí z tohoto světa k Otci: Paschu, kterou Ježíš svrchovaným způsobem oslavuje Otce a která nám přináší spásu.

Jde o to sjednotit se s Ježíšem a každý z velikonočních dnů prožít to, co prožíval On.

 

Květná neděle (Matouš 21,1-11; Izajáš 50,4-7; Filipanům 2,6-11; Matouš 26,14-27,66)

Kostely budou zcela otevřené Přímětice 8:00 – 10:00, Citonice 10:30 – 12:00 možnost adorace a sv. zpovědi. Zadní část kostelů bude potom i nadále otevřena do 18:00. V kostelích budou nachystané posvěcené kočičky. Můžete si je vzít a cestou domů s ratolestí v ruce v duchu volat „Hosana Synu Davidovu! Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně!“

Zelený čtvrtek (Exodus 12,1-14; 1 Korinťanům 11,23-26; Jan 13,1-15;  Matouš 26,36-46) 

Prosím vás tento den o modlitbu za nás za kněze, abychom byli věrní svým kněžským slibům a ochotně sloužili vaší spáse. Můžete doma uspořádat slavnostní večeři, číst při ní biblické texty a vzpomínat na Ježíšovu večeři, mytí nohou a úzkost  Getseman, modlit se a radovat se z rodinného společenství. Myslete přitom také na osamocené a na ostatní farníky.

Velký pátek (Izajáš 52,13-53,12; Židům 4,14-5,9; Jan 18,1-19,42)

Kostely a kaple budou otevřeny od 8 do 18 hod k soukromé modlitbě a k uctění Kříže. Vystavený Kříž nelíbejte. Můžete se pomalu pomodlit křížovou cestu nebo si přečíst v bibli text pašijí. Lze také vyjít ke kříži do polí a modlit se bolestný růženec.

Bílá sobota (Ezechiel 36,16-28; Římanům 6,3-11; Matouš 28,1-10)

Kostely a kaple budou otevřené od 8 do 18 hod k soukromé modlitbě u Božího hrobu. Modlete se tento den za duše v očistci, navštivte hřbitov a ve víře očekávejte Vzkříšení mrtvých a život budoucího věku: „Přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít.“ (Jan 5,25-29)

Boží hod velikonoční (Skutky 10,34-43; Kolosanům 3,1-4; Jan 20,1-9)

Kostely budou zcela otevřené Přímětice 8:00 – 10:00, Citonice 10:30 – 12:00. Zadní část kostelů bude potom i nadále otevřena nejméně do 18:00.

Ježíš žije! To je základní jeho vlastnost. A když žije, tak i vládne a miluje na věky věků. K požehnání pokrmů můžete použít tuto modlitbu doma u stolu: Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti Zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Myslím na vás a těším se, až se zase všichni sejdeme v kostele při bohoslužbě. Přeji vám všem, aby dny, které prožíváme, byly požehnané a byly přínosem pro duchovní život každého z nás.

P. Jindřich a P. Marek

Sermons

Senectus erat sem tincidunt.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla.

Lorem ipsum dolor sit amet.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla.

Sed do eiusmod tempor incididunt.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. 

Ut enim ad minim veniam.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla.

Quis nostrud exercitation.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla.

Senectus erat sem tincidunt.

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla.

Upcoming Events

forging A Relationship with God.

DateJune 21

Time: 4:00 pm – 8:00 pm

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla, amet malesuada.

Mount Vernon Annual Youth Retreat

DateJune 26-29

Meet: 7:00am Church lot

Senectus erat sem tincidunt mi duis vehicula, est diam molestie. Mauris in ut eget wisi, et mollis bibendum nulla, amet malesuada.

Římskokatolická farnost

Prokopa Diviše 12
Znojmo 4 – Přímětice
Znojmo, 669 04

Otec Jindřich

e-mail: jindrichcoupek@seznam.cz
mobil: 731 402 652

Otec Marek

e-mail: farnostprimetice@seznam.cz
mobil: 722 752 154