Služby farnosti

Každý člověk má potřeby nejrůznějšího druhu: materiální, tělesné, duchovní, duševní, sociální, …

Kněz a farnost jsou tu zejména proto, aby naplňovali duchovní potřeby člověka a zprostředkovali každému, kdo po Bohu touží a Boha hledá, setkání s Ním.

Věříme

Jako katoličtí křesťané věříme, že se s Bohem můžeme setkat skrze modlitbu a bohoslužbu. Bohoslužba má dva směry.

Setkání

První je vzestupný od nás k Bohu: spočívá v oslavě Boha. Druhý je sestupný od Boha k nám: Bůh nás obdarovává svými dary, kterým říkáme milosti.

S Bohem

Ty mají v našem životě nejrůznější podobu, ale všechny nás mají přivádět k větší a větší podobnosti s Ježíšem Kristem. 

Svátosti uvádějící

První svátostí Církve je křest. On je branou ke všem dalším svátostem. Ve křtu nás Bůh přijímá za své děti, odpouští nám všechny hříchy. Křtem člověk vstupuje také na cestu celoživotního přátelství s Ježíšem Kristem. Církev křtí děti i dospělé. Nechat se pokřtít je důležité rozhodnutí, které poznamenává celý život, proto křtu vždy předchází příprava: u dětí se jedná o přípravu rodičů v rozsahu několika setkání. Křest dospělého předpokládá roční přípravu. Chcete-li požádat o křest, kontaktujte kněze.

Nejčastější podobou svátostné bohoslužby Církve je mše svatá. Věříme, že při mši svaté se zpřítomňuje nekrvavým způsobem Ježíšova oběť na kříži. Mše svatá je nejsilnější modlitbou Církve. S nejsvětější obětí spojujeme svoje prosebné i děkovné úmysly. Vrcholem mše svaté je svaté přijímání, ke kterému poprvé přistupují děti, které navštěvují náboženství, obvykle ve třetí třídě. Rozpis konání mší svatých v našich farnostech naleznete zde. Informace o konání přípravy na první svaté přijímání žádejte u kněze.

Svátost biřmování (latinsky confirmatio) navazuje na křest a je dovršením křtu. Svátost bývá nejčastěji udělována na prahu dospělosti mezi 15. až 20. rokem života, ale mohou ji přijmout i starší, pokud ji v mládí neobdrželi. Biřmování se koná ve farnosti přibližně jednou za pět let a předchází mu také asi roční příprava. Biřmovat přijíždí otec biskup.  Ve svátosti biřmování Bůh vylévá na biřmovaného Ducha svatého, který se jej ujímá a vede jej k prohloubení duchovního života, modlitby a vztahu k Bohu. Duch svatý také více začleňuje do společenství Církve, takže biřmovaný přijímá za Církev svůj díl zodpovědnosti a přijímá v Církvi nějakou službu ve prospěch společenství a spásy druhých. Informace o konání přípravy žádejte u pana faráře.

Svátosti uzdravující

Protože i po křtu se křesťan často dopouští zlého, ustanovil Pán Ježíš svátost smíření, ve které se k nám skrze službu kněze znovu sklání a odpouští nám hříchy. Ke svátosti smíření se s knězem můžete setkat před mší svatou v kostele ve zpovědnici nebo si můžete domluvit individuální setkání s knězem.

Nemoc je bolestnou součástí života člověka. Ježíš se s nemocnými setkával a mnohé uzdravil. Když vyslal své učedníky, přikázal jim nejen zvěstovat radostnou zvěst, ale výslovně je poslal uzdravovat nemocné. Kněží ve farnosti až do dnešních dob tuto službu ve prospěch nemocných konají. Uzdravení skrze pomazání svatým olejem se dějí, i když zdaleka není uzdraven každý. Svátost pomazání nemocných však vždy přináší úlevu v nemoci a připojuje nemocného k trpícímu Ježíši, který právě skrze přijaté utrpení přinesl světu záchranu. Víte-li o nějakém nemocném člověku ve vaší blízkosti, neváhejte o něm říct panu faráři.  

Svátosti stavu

Jedno staré africké přísloví říká, že každý člověk je stvořen pro druhého. Tuto základní životní cestu Církev z Božího ustanovení také doprovází svátostnou milostí. Manželství je běh na dlouhou trať. Manželský slib trvá a týká se celého života. Z toho mohou vyplývat určité obtíže, se kterými se manželé budou muset potýkat. Svátost manželství jim dává sílu, aby na společné cestě vytrvali. Uzavření svátosti manželství také předchází příprava vedená knězem. Pokud chcete uzavřít sňatek v kostele, můžete kontaktovat pana faráře. 

Tak jako se v manželství člověk zasvěcuje druhému, ustanovil Ježíš i cestu, na které se člověk manželství vzdává a zasvěcuje se zcela Bohu buď jako řádový bratr nebo sestra nebo jako kněz. Protože kněz je služebníkem bohoslužby a svátostí, přijímá na začátku své služby svátost kněžství. Přijetí svátosti kněžství předchází pětiletý pobyt v semináři spojený s vysokoškolským studiem na teologické fakultě.  S podáním přihlášky uchazeči o kněžství rád pomůže pan farář.

Kontakt najdete na stránkách příslušné farnosti

Zajímavé odkazy